top of page

Klauzula Informacyjna

 

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych oraz danych zgłaszanego dziecka jest People for People z siedzibą w Norwegii, Nord-Odalsvegen 348, 2100 Skarnes (dalej Organizator).

Z Organizatorem można się skontaktować elektronicznie wysyłając e-mail na adres: lukasz.mikosz@peopleforpeople.no lub pisemnie na adres jego siedziby.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przekazane przez Państwo dane przetwarzane są w celu udziału w Akcji Charytatywnej (dalej Akcja) w której nagrodą jest udział w obozie/ kolonii dla dzieci i zawarciem umowy o imprezę turystyczną (dalej Umową) której uczestnikiem jest dziecko. Podstawą prawną przetwarzania danych jest fakt wzięcia udziału w Akcji.

 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dotyczących wizerunku zgłaszanego dziecka dane te będą przetwarzane w celu promocji działalności Organizatora. Zdjęcia z wyjazdu turystycznego, którego uczestnikiem jest dziecko będą publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz prowadzonej przez niego stronie na portalu Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie w tym przypadku wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

 

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Organizatora na podany przez Panią/Pana adres e-mail ofert marketingowych, dane te będą przetwarzane w celu informowania o działalności Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie w tym przypadku wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

 

W zakresie przetwarzania podanych przez Panią/Pana ogólnych informacji o stanie zdrowia dziecka celem przetwarzania jest bezpieczeństwo oraz ochrona zdrowia i życia dziecka w trakcie pobytu na wyjeździe turystycznym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

 

Okres przechowywania danych lub kryteria jego ustalenia

Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych.

 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka, dane te będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu zawarcia Umowy lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie tych danych.

 

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Organizatora informacji o jego działalności, dane adresu poczty elektronicznej będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie adresu e-mail w tym celu.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, tj. dostawcom usług IT w ramach obsługi teleinformatycznej Organizatora, podmiotom świadczących usługi księgowe na rzecz Organizatora, zakładom ubezpieczeń/agentom ubezpieczeniowym w celu zawarcia w imieniu uczestnika wycieczki umowy ubezpieczenia lub objęcia go ochroną ubezpieczeniową oraz innym podmiotom, gdy przekazanie takich danych jest niezbędne do realizacji celów ich przekazania. Podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy powierzenia czynności przetwarzania danych zawartej z Organizatorem.

 

Ogólne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi publicznej opieki zdrowotnej i tylko i wyłącznie w celu ochrony życia i zdrowia Pani/Pana dziecka.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz sprostowania danych. Kopie danych, w zależności od wniosku, zostaną sporządzone przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej. Sprostowanie danych polega na zmianie w treści Pani/Pana danych w sytuacji, gdy są one błędne lub nieaktualne.

 

Przysługuje Państwu prawo usunięcia danych a także ograniczenia ich przetwarzania. Usunięcie danych skutkować będzie całkowitym zaprzestaniem przetwarzania Pani/Pana danych przez Organizatora. Zaznaczamy, że niekiedy usunięcie Pana/Pani danych nie będzie możliwe ze względu na zobowiązania wynikające z przepisów prawa. W przypadku złożenia żądania ograniczenia przetwarzania danych Organizator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania Pani/Pana danych lub do ich przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń a także w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, o ile nie wyrazi Pan/Pani zgody na ich przetwarzanie w innych celach.

 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody. Zgoda może zostać wycofana w formie pisemnej lub poprzez wysłanie e-mail. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu udziału w Akcji oraz zawarcia i wykonania zawartej Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Organizatora własnych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu realizacji powyższych praw prosimy o skontaktowanie się z Organizatorem w formie pisemnej lub elektronicznej zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi powyżej. Szczegółowe zasady i przesłanki wykonywania praw o których mowa powyżej zostały uregulowane w art. 12-22 i art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO. Pełny tekst tego aktu prawnego znajdziecie Państwo na stronie internetowej Europejskiego Dziennika Ustaw: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, nr pesel dziecka oraz Pani/Pana adresu zamieszkania/siedziby, nr telefonu oraz adresu e-mail jest konieczne do udziału w Akcji oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy – bez podania tych danych osobowych nie jest możliwy udział w Akcji oraz ew. zawarcie Umowy.

 

Podanie adresu e-mail w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

Podanie ogólnych informacji o stanie zdrowia dziecka jest dobrowolne natomiast ich niepodanie może utrudnić lub opóźnić udzielenie niezbędnej pomocy medycznej.

Who Are We
bottom of page