top of page

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ PEOPLE FOR PEOPLE

WE WSPÓŁPRACY Z TURYSTYCZNĄ ORGANIZACJĄ OTWARTĄ

WAKACJE MARZEŃ

AKCJA WAKACYJNA DLA DZIECI Z DOMÓW DZIECKA – 2023

 

§ 1

Cel akcji

 

Celem Akcji jest wsparcie dzieci przebywających w domach dziecka i umożliwienie im wyjazdu na wakacje marzeń. Akcja ma na celu pozyskanie środków na sfinansowanie wyjazdu 60 dzieci na obozy i/lub kolonie organizowane przez organizatorów turystyki w rozumieniu ustawy i imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361).

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obdarowanych w zależności od środków zgromadzonej na realizację Celu Akcji. Liczba obdarowanych może zarówno zmniejszyć się jak i wzrosnąć

§ 2

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki Akcji.

Przystąpienie do Akcji przez Osobę Wspierającą następuje poprzez dokonanie wpłaty środków finansowych w dowolnej walucie w sposób określony w § 5 lub przekazania darowizny rzeczowej w postaci miejsca na organizowanym obozie/kolonii i oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Czas trwania Akcji – okres wskazany w § 4 ust. 1

Akcja – Akcja charytatywna organizowana przez People for People oraz Turystyczną Organizację Otwartą, której cel opisano w §1

Osoba Wspierająca – każda osoba, która zdecyduje się wesprzeć cel akcji w Czasie trwania Akcji, może to być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Organizator – podmiot wskazany w § 3 ust. 1

Organizacja wspierająca – podmiot wskazany w §3 ust. 2

Uczestnik – osoba wskazana w §3 ust. 3

Obdarowany/ Zwycięzca – osoba wskazana w §3 ust. 4

Regulamin – niniejszy regulamin

§ 3

Podmioty Akcji

  1. Organizatorem Akcji jest:

People for People, stowarzyszenie zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, a także rejestrze organizacji charytatywnych pod numerem organizacyjnym 922 360 944, adres Nord-Odalsvegen 348, 2100 Skarnes, Norwegia.

Organizator jest jednocześnie beneficjentem i dysponentem pozyskanych w ramach Akcji środków.

  1. Organizacją współpracującą jest:

Turystyczna Organizacja Otwarta z siedzibą w Warszawie,

ul. Instalatorów 5 lok U3, 02-237 Warszawa, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego

dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000850798,

posługująca się nr NIP 5223186926, REGON 386592493

  1. Uczestnikami są:

Dzieci z domów dziecka znajdujących się na terenie RP niezależnie od formy zorganizowania działalności domu dziecka, na mocy aktualnie obowiązujących przepisów. Wiek uczestników 8 – 18 lat.

  1. Obdarowanymi / zwycięzcami są:

Uczestnicy wskazani w §3 ust. 3, których prace zostały wybrane przez komisję i którzy otrzymają darmowy wyjazd wakacyjny (obóz/kolonie) oraz kieszonkowe.

§ 4

Czas trwania Akcji

Możliwość przystąpienia do Akcji przez Osoby Wspierające rozpoczyna się z dniem 25.04.2023 r. i kończy dnia 31.08.2023 r.

Akcja może zostać skrócona lub odwołana w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu. Organizator niezwłocznie poinformuje o skróceniu lub odwołaniu Akcji poprzez ogłoszenie na stronie www.wakacjemarzen.com.pl oraz profilu na portalu Facebook https://www.facebook.com/PeopleForPeopleNorge .

§ 5

Zasady przeprowadzenia Akcji

  1. Zasady ogólne

W Akcji biorą udział Osoby Wspierające, które dokonają darowizn finansowych lub rzeczowych w Czasie trwania Akcji.

Nie obowiązują górne ani dolne limity przekazanych darowizn.

Po upływie Czasu trwania Akcji, zrealizowania celu Akcji i dokonaniu rozliczenia Organizator pozostawi pozostałe środki na rachunku Funduszu Wakacyjnego dla dzieci z domów dziecka w celu wykorzystania ich zgodnie z celem funduszu.

Osoby wspierające mogą odliczyć dokonane wpłaty od podstawy opodatkowania na podstawie przepisów obowiązujących w kraju ich rezydencji podatkowej. Odliczenia takie są możliwe dla podatników będącymi rezydentami RP, na dzień rozpoczęcia akcji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.

Organizator wystawia zaświadczenie o przekazanej darowiźnie na wniosek Darczyńcy. Prośbę należy wysłać na adres Organizatora listownie lub mailowo. Zaznaczając w temacie ``Prośba o zaświadczenie – darowizna`` oraz wskazując dane darczyńcy i potwierdzenie przekazania darowizny wraz z jej kwotą.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania Akcji z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

Akcja przygotowywana jest w całości pro bono. Organizator ani podmioty współpracujące nie uzyskują z tego tytułu żadnych korzyści finansowych.

Zebrane środki przeznaczane są wyłącznie na zakup miejsc na obozach/ koloniach oraz sfinansowanie kieszonkowego dla Uczestników.

  1. Formy przekazania wsparcia

W celu przekazania darowizny rzeczowej należy skontaktować się z Organizatorem lub Organizatorem współpracującym i podpisać umowę darowizny.

Dokonywanie darowizn finansowych możliwe jest w następującej formie:

Zrzutka:

https://zrzutka.pl/gkjbfw

PayPal:

https://paypal.me/funduszwakacyjny

Rachunek bankowy (dedykowane konto Funduszu Wakacyjnego):

76 1600 1462 1824 1990 9000 0003 BNP Paribas

Facebook - zbiórka:

Sposób realizacji

Każdy ma prawo zgłosić dom dziecka mogący wziąć udział w Akcji. Zgłoszenie należy przesłać na maila lukasz.mikosz@peopleforpeople.no . Zgłoszenie musi zawierać pełne dane kontaktowe zgłaszanego domu dziecka (w tym e-mail) oraz pełną nazwę.

Do dnia 20 czerwca przyjmowane są zgłoszenia Uczestników.

Uczestnik powinien przygotować dowolną, samodzielną pracę na temat „Moje Wakacje Marzeń”. Forma pracy dowolna. Np. opisowa (tekst lub tekst wraz z rysunkami), plastyczna, muzyczna, audiowizualna, inna.

W przypadku prac przestrzennych należy przesłać ich jak najdokładniejsze zilustrowanie fotograficzne. W przypadku prac muzycznych lub audiowizualnych należy dostarczyć ją w formacie umożliwiającym odtworzenie za pomocą ogólnodostępnych programów. Pliki, których wielkość przekracza limity poczty elektronicznej można wysyłać w postaci linków do pobrania, np. z chmury. 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac/utworów w ramach własnych kanałów dystrybucji (www, FB, inne) oraz w kanałach patronów medialnych, a także innych.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie karty informacyjnej oraz przesłanie jej wraz z pracą na adres mailowy Organizatora – lukasz.mikosz@peopleforpeople.no

Do dnia 25 czerwca Komisja powołana przez Organizatora, składająca się z 5 osób: przedstawiciela Organizatora, przedstawiciela Organizacji współpracującej oraz po jednym przedstawicielu trzech darczyńców wybiorą z nadesłanych prac szczęśliwych zwycięzców oraz przydzielą nagrody w ramach dostępnej puli otrzymanych od organizatorów miejsc, lub w porozumieniu ze zwycięzcami ustalą kierunek ich wakacyjnego wyjazdu. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.wakacjemarzen.com.pl profilu FB https://www.facebook.com/PeopleForPeopleNorge .

WAŻNE!

Organizator nie jest stroną zawartej z organizatorem turystyki umowy o imprezę turystyczną,
a występuje w niej jako płatnik. Stroną umowy jest dom dziecka posiadający pieczę nad Uczestnikiem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację umowy i szkody jakie mogą wyniknąć z jej niewykonania lub niewłaściwego wykonania.\

§ 6

Postanowienia końcowe

Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej www.wakacjemarzen.com.pl oraz profilu FB https://www.facebook.com/PeopleForPeopleNorge  przez cały Czas trwania Akcji, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu przez Czas trwania Akcji w siedzibie organizatora.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Organizator. Dokument informacyjny RODO dostępny jest osobno.

Wszelkie informacje o wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zasady organizacji i uczestnictwa w Akcji regulowane i oceniane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków Akcji w stosunku do głównego celu Akcji i Osób Wspierających. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.wakacjemarzen.com.pl .

Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Akcji dostępny jest pod następującym adresem e-mail: lukasz.mikosz@peopleforpeople.no

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.wakacjemarzen.com.pl

 

Warszawa, dnia 22 marca 2023 (v.1.0)

bottom of page